лошо нещо
Лош порок който те убива

Изводите на датските учени били публикувани едва след като всички партии в немския Бундестаг приели предложение­то на червено-зелената коалиция на правителството за въвеждане на профилактични рентгенови прегледи.

Но дали този израз на волята на политиците, както и исканията на някои групи за взаимопомощ след мамографски преглед имат доста­тъчно солидна основа с оглед на данните на датските учени? Възможно е, тъй като думата на Олсен и Гьоцше е от значение.

Двамата скромни учени са ръководители на Центъра „Кохрейн” в Копенхаген. Центровете „Кохрейн” са си поставили задачата да направят оценка на достоверността на медицинс­ките изследвания. Затова мнението на датчаните не може да бъде пренебрегнато, като бъдат обявени за аутсайдери. Герд Антес е ръководител на германския Кохрейн-център във Фрайбург.

Как да се предпазим от рака ?

Той споделя скептицизма от наличните досега дан­ни: „Искането да се въведат профилактични прегледи и в Гер­мания трябва да се разгледа с оглед на тези нови резултати. Датското изследване показва, че качеството на данните във връзка с мамографските прегледи е извънредно лошо.”

Въпросът винаги опира до това, по какъв начин се предста­вят научните резултати. Представянето на потенциалните пол­зи в крайна сметка влияе на решението на пациенти, лекари и политици. Ингрид Мюлхаузер, ръководител на Катедрата по здравеопазване към университета в Хамбург, е показала в мно­го изследвания колко често информациите за рак на гърдата и профилактичните ппсгледи биват изкривени:

Обикновен четец, че мамографинте пммиляват смъртността от рак на гърдата с 20 до 30 процента. Това звучи впечатляващо, Всъщност зад това твърдение се крие информацията, че в про­дължение на десет години от 1 000 жени една жена е имала пол­за от мамографски преглед, тъй като през това време не е почи­нала от рак на гърдата.

В същото време без мамографски прег­лед за десет години четири жени от I 000 умират от рак на гър­дата, (Разликата от три до четири представлява всъщност „20 до 30 процента”). Което означава, че и без мамография след десет години 996 от 1 000 жени няма да умрат от рак на гърдата. Сле­дователно, с мамографски преглед след десет години 997 от I 000 жени няма да умрат от рак на гърдата.

Ако тези резултати се изразят нетрадиционно в „относител­ни проценти”, делът на жените, които не умират от рак на гърдата, се покачва след мамографски преглед точно с 0,07 про­цента. Ползата от тези прегледи би могла да се изрази и така; „От 1 000 жени с мамографски преглед за десет години 999 нямат никаква полза, защото и без мамографски преглед но биха починали от рак на гърдата (996 жени) или защото въпреки това биха починали от рак на гърдата (три жени).”

рака е лош порок
Ако вие лош късмета ще го имате

Дали ползата за една жена от 1 000 (за населението на Германия това представляват все пак около 4 000 жени) оправдава както логистичния, така и финансовия разход от профилак­тичния преглед, е друг въпрос.

В крайна сметка на година при мамография биха били поставени приблизително поне 200 000 грешни положителни и грешни отрицателни диагнози – като се пропусне раково заболяване, или безобидно образувание бъде диагностицирано като опасно. Притесненията и несигур­ността на жените може би са най-важният аспект в спора за мамографиите, но те едва ли могат да бъдат пресметнати.